ส่องอาชีพ “Sex Worker” ผู้ค้าบริการทางเพศ แรงงานที่กฎหมายไม่นิยาม และสวัสดิการที่เข้าไม่ถึง

“Sex Worker” ผู้ค้าบริการทางเพศ แรงงานตัวเล็กตัวน้อยที่ขับเคลื่อนรากฐานของเศรษฐกิจในไทยคิดเป็นตัวเลขกลม ๆ อาจเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากถึงปีละ 200,000 ล้านบาท แต่อาชีพนี้กลับต้องหลบๆซ่อนๆจากกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของประเทศนี้ ทั้ง ๆ ที่เรามีวัดที่ทำปลัดขิกออกมาให้เช่าบูชา เรามีวรรณคดีไทยที่เปิดเผย “บทมหัศจรรย์” อันโจ่งแจ้งพิสดาร แม้แต่ในพุทธกาลก็ยังมีโสเภณีที่ออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ในโลกปัจจุบันการค้าบริการเพศในไทยกลับไม่ถูกยอมรับว่าเป็นอาชีพถูกกฎหมาย ไม่นับเป็นแรงงาน หนำซ้ำยังถูกลดทอนความเป็นมนุษย์

การค้าบริการทางเพศไม่ใช่อาชญากรรม แต่การไร้กฎหมายรองรับอาจทำให้ Sex Worker ต้องเจออาชญากร การถูกกีดกัดจากกฎหมายเป็นการเปิดช่องทางให้ Sex Worker ไร้ความคุ้มครอง ไร้สวัสดิการ ทางกฎหมายและแรงงาน ไร้ความคุ้มครอง ศูนย์วิจัยด้านความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence Research Initiative: SVRI) ได้สำรวจสถิติอัตราการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมของ Sex Worker และพบว่าผู้หญิงกลุ่มมีอัตราการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมสูงกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 17 เท่า ร้อยละ 15 ของSex Worker ในประเทศไทยระบุว่าเคยถูกทำร้ายทางร่างกายหรือทางเพศ และจากผลสำรวจ Sex Worker ในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มที่ให้บริการในสถานบริการทางเพศนั้นสูงถึงร้อยละ 20 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อSex Worker ได้แก่ คู่รัก ตำรวจ แมงดา และผู้ใช้บริการทางเพศ เมื่อ Sex Worker ถูกทำให้เป็นเรื่องที่ต้องปกปิด มิดชิด แล้วใครจะสอดส่องยามถูกทำร้าย หนำซ้ำแจ้งความยังกระทำไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้นิยามให้พวกเขาเป็นแรงงานอย่างชอบธรรม

นอกจากไร้การคุ้มครองทางกฎหมาย Sex Worker ยังไร้ซึ่งรัฐสวัสดิการ ที่เห็นได้ชัดคือในช่วงโควิดที่ผ่านมา เมื่อมีการลงทะเบียนเยียวเงินจากรัฐบาล ที่ควรจะได้ทั่วถึงเป็นธรรมอย่างทุกคน แต่ประชาชนกลับต้องสุ่มชิงโชคตามมีตามเกิด Sex Worker กลับเป็นอาชีพที่ไม่มีโอกาสได้เสี่ยงโชคนั้นด้วยซ้ำไป เพราะเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ในการรับรองของรัฐ ผลสำรวจจากมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (Sex Workers IN Group’s – SWING) .ในช่วงการระบาดของโควิดรอบที่สอง พบว่าจากการสำรวจ Sex Worker ใน กทม. 332 คน อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 39.5 ปี สูงสุด 75 ปี ต่ำสุด 19 ปี ผลการสำรวจพบว่า งานที่เขาได้ทำก่อนการระบาดของโควิดระลอกใหม่ กลุ่มอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ตกงานในทันที 60.5% เพราะประเทศปิด ลูกค้าไม่เข้ามา ทำงานในบาร์ ตกงานทันที 80% อาบอบนวด 60% ทำงานโรงแรม 66.7% สถานประกอบการปิด Sex worker ที่อยู่ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ก็ตกงานตามสัดส่วนกันไป จากอายุที่มากสุดของ Sex Worker ยังแสดงให้เห็นว่า รัฐเองก็เพิกเฉยต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว แต่เบี้ยยังชีพ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไปถึงการปรับเปลี่ยนผังเมืองที่เอื้อให้เหมาะสมกับผู้คนทุกช่วงวัยก็ยังไม่เกิดขึ้น

หากรัฐบาลมีรัฐสวัสดิการที่ดีให้กับ Sex Worker ลงทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศที่มีสวัสดิการให้ Sex Worker เช่นนิวซีแลนด์ Sex Worker เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2546 มีแม้กระทั่งสถานบริการทางเพศที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งดำเนินการภายใต้กฎหมายด้านสาธารณสุขและการจ้างงานซึ่งหมายความว่าคนงานจะได้รับผลประโยชน์ทางสังคมเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่น ๆ และยังลดความเสี่ยงด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ที่แย่ลง หรือแม้กระทั่งเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เชื้อเอชไอวีให้กับ Sex Worker อีกด้วย หรือที่เดนมาร์ก เดนมาร์ก นอกจากอาชีพนี้จะถูกกฎหมาย รัฐบาลยังช่วยให้ผู้พิการได้แสดงความต้องการในการเลือกทำงานของตนโดย Sex Worker ที่เป็นผู้พิการจะได้รับค่าแรงที่สูงกว่าบุคคลทั่วไป อีกประเทศหนึ่งที่เสนอสวัสดิการให้ Sex Worker อย่างน่าสนใจ คือเยอรมันนี ซึ่งมีการทำประกันสุขภาพ และมีเงินบำนาญให้ด้วยเมื่อเกษียณ

หากไม่เหลือความหวังเรืองรองให้ผู้คนเหล่านี้บ้าง ใครหลายคนคงอยากหนีออกไปแสวงหาสวัสดิการดีดีจากประเทศอื่น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐจะต้องคืนสวัสดิการให้ประชาชน เพื่อให้ไทยเป็นประเทศรัฐสวัสดิการที่เป็นธรรม ทั่วถึง โดยไม่กีดกันผลักไสใครออกจากประเทศนี้