ครั้งที่ 1 ภาพยนตร์ รัฐสวัสดิการและความเสมอภาคสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์