Finland Child Care

จะเป็นอย่างไรกันหากรัฐบาลดูแลความเป็นอยู่ของเราตั้งแต่เกิดเป็นทารกกรณีระบบการดูแลเด็กของฟินแลนด์

ฟินแลนด์ให้ความสําคัญและเตรียมความพร้อมให้กับทุกชีวิตทีจะเกิดมา โดยจะพูดถึงในส่วนของเด็กทีอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 7 ปี ฟินเเลนด์เชือว่าประชากรจะมีคุณภาพต้องเริมจากการมีสุขภาพทีดีก่อน

เริ่มต้นจากการทีสามีและภรรยาจะต้องมาสถานีอนามัยก่อนคลอดทารกสัปดาห์ เพืออบรมเกียวกับการเปลียนแปลงทางร่างกายจิตใจในระหว่างตังครรภ์ รวมถึงแนะนําการออกกําลังกาย การดูแลความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาในระหว่างตังครรภ์

ไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การเลี้ยงเด็กหรือปัจจัยพื้นฐาน (Baby box)  เมื่อโดยมีจุดประสงค์สําคัญเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด baby box เริ่มแจกให้กับ คุณแม่ตั้งแต่ช่วงปี 1930 ซึ่งภายใน baby box มีสิ่งของต่าง ๆ เช่น ที่นอน ผ้าห่ม ถุงนอน เสื้อกันหนาว ผ้าอ้อม รองเท้า ถุงเท้า แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กรรไกรตัดเล็บ ผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ เวลาอาบน้ํา หนังสือสําหรับเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้ แม่ของเด็กมีทางเลือกสองทาง คือการรับกล่องดังกล่าวไปใช้ หรือรับเป็นเงินจํานวน 140 ยูโร (ประมาณ 5,000 บาท) แต่โดยร้อยละ 95 เลือกรับเป็นกล่อง baby box เพราะมีมูลค่ามากกว่า (Lee, 2013) 

และเนื่องด้วยประเทศฟินแลนด์เองให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากร่วมถึงการศึกษาในระบบก่อนประถมหรือ Pre school จึงก่อให้เกิดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับในสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐที่มีประสิทธิภาพ “Early Childhood Education and Care” (ECEC) แต่ถ้าหากผู้ปกครองต้องการดูแลเด็กที่บ้านก็ย่อมสามารถทำไดพร้องทั้งยังได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐฟินแลนด์ว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์ไม่เน้นการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาล แต่จะเน้นการจัดการศึกษาในครอบครัว เพราะเชื่อถือว่าครอบครัวเป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาดีที่สุด ให้ความรักความอบอุ่นและสอนลูกให้เรียนรู้ มารยาท ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของสาธารณรัฐฟินแลนด์ และที่สําคัญคือรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือพ่อ แม่ที่เลี้ยงดูแลเด็กที่บ้าน ส่วนเด็กเล็กที่พ่อแม่ส่งไปเรียนที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (Daycare Center) ซึ่งรับเด็ก ที่มีอายุ 8 เดือน-5 ขวบ ซึ่งผู้ปกครองเด็กสามารถเลือกให้ลูกได้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมได้ทั้งที่บ้านหรือ ที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

สังคมของชาวฟินแลนด์จะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของเด็กร่วมกับพ่อแม่ตั้งแต่เกิดจนอายุถึง 7 ขวบ โดยมี “ศูนย์ดูแลแม่และเด็ก” ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เฝ้าติดตามครอบครัวที่ไม่ส่งลูกเข้าไปที่ศูนย์ดูแลเด็ก โดยรัฐจะจัดการฝึกอบรมวิธีการดูแลเด็กให้แก่พ่อแม่ และจะให้เงินช่วยเหลือในรูปเงินอุดหนุน ส่วนสถานดูแลเด็กเล็ก (Daycare center) จะมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องผ่านการฝึกอบรมการดูแลเด็กมาดูแลจัดการศึกษา กิจกรรมในศูนย์ดูแล เด็กเล็กที่ศูนย์จะมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย พ่อแม่สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมการเล่นกับลูกได้ การศึกษา ในศูนย์เด็กเล็ก ใช้เป็นสถานที่ให้เด็กได้มีกิจกรรมการเล่นร่วมกัน ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมเด็ก

ส่วนการศึกษาก่อนประถมศึกษา (Pre-school education/kindergarten) จัดให้กับเด็กอายุ 6 ขวบ เป็นการเตรียมเด็กเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ ควบคู่ไปกับการฝึกตนเองให้เป็นคน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เข้าใจความต้องการของคนอื่น มีทัศนคติในแง่บวกต่อคนรอบข้างและวัฒนธรรม ที่แตกต่างอื่น ๆ ใช้เวลาเรียนในโรงเรียนไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง เน้นกิจกรรมการเล่นผสมการเรียน ให้เด็ก มีความสนุกกับการเรียนร่วมกับเพื่อนและให้มีความสุขในโรงเรียน การประเมินผล ดูจากการพัฒนาการ ทางสังคมของเด็ก และการพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กแต่ละบุคคลเป็นสําคัญ เป้าหมายทางการศึกษา ในระดับนี้ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการทางมนุษยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งฝึกทักษะ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น การอ่าน การเขียน การคิดเลข และทักษะทางวิชาการเบื้องต้น ครูและพ่อแม่ ชาวฟินแลนด์มีความเชื่อว่า วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือวิธีการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการร้องรําทําเพลง การแสดงละคร และการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง ความเป็นวิชาการกับความไม่เป็นวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดความคิดเชิงวิพากษ์ ไม่เอาผลการเรียนมาเป็น เกณฑ์วัดความสําเร็จ ไม่เน้นการแข่งขัน แต่เน้นความร่วมมือในการเรียน เพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้แบบรอบด้าน ระบบการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐฟินแลนด์ การศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์ กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเรียนที่เด็ก ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่น ไม่เน้นการสอบที่เด็กต้องแข่งขันกับผู้อื่น แต่เน้นให้เด็กเชื่อมั่นในตนเอง แข่งกับตัวเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มที่ตามศักยภาพ ดังนั้นสาธารณรัฐฟินแลนด์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็น ประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง สาธารณรัฐฟินแลนด์ แบ่งการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี ออกเป็น 2 ระดับ คือ

 1. ระดับการดูแลและให้การศึกษา (early childhood education and care) ซึ่งระดับนี้ มุ่งเน้นที่การดูแลเด็กในด้านสุขภาพและอนามัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี การเรียน ในระดับนี้เน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขโดยไม่เน้นวิชาการมากนัก ผู้ปกครองสามารถเลือกรับบริการทาง การศึกษาระดับนี้ได้ใน 2 รูปแบบ คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่ผู้ปกครองสามารถพาเด็กมาฝากให้ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ช่วยดูแล โดยเสียค่าบริการให้กับศูนย์ตามขนาดของครอบครัวและรายได้ของผู้ปกครอง และอีกรูปแบบคือ ผู้ปกครองจัดการศึกษาและดูแลเด็กเองที่บ้าน โดยรัฐบาลมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้ และมีการสุ่ม ตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษาตามบ้าน

 2. ระดับการให้การศึกษาแก่เด็ก 1 ปี ก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (per-primary education) การศึกษาระดับนี้จัดให้สําหรับเด็กที่มีอายุ 6 ปี จะต้องเข้ารับการศึกษา ในระดับนี้เป็นเวลา 1 ปี ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยกฎหมายนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 ดังนั้นจึงถือได้ว่าการศึกษาระดับนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับ สําหรับเด็กปฐมวัยในสาธารณรัฐฟินแลนด์

ข้อมูลจาก

– การจัดการศึกษาปฐมวัยของสาธารณรัฐฟินแลนด์, academic forum เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

– Helena Grierson, Early Childhood Education and Care Policy in Finland Background report prepared for the OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *