บุคลากร

หัวหน้าศูนย์วิจัย

ชื่อ-สกุล ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ความเชี่ยวชาญ 
รัฐสวัสดิการเปรียบเทียบ, เศรษฐศาสตร์การเมือง, ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม                                                      สังกัด วิทยาลัยสหวิทยาการ                                                                                                                                                                                                        ตำแหน่ง อาจารย์                                                                                                                                                                                                                                      เบอร์โทร 0803034979                                                                                                                                                                                        Email sastarum@gmail.com

สมาชิกศูนย์วิจัย

ชื่อ-สกุล พนมกร โยทะสอน 
ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง 
สังกัด วิทยาลัยสหวิทยาการ

ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์โทร –

Email –

ชื่อ-สกุล เคท ครั้งพิบูลย์ 
ความเชี่ยวชาญ เพศ เพศสถานะ เพศวิถี, การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว, การสนับสนุนนโยบาย, บริการสังคมและสวัสดิการสังคม, องค์การพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม
สังกัด คณะสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์โทร –

Email –

ชื่อ-สกุล เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ความเชี่ยวชาญ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม, การเมืองเปรียบเทียบและการเมืองไทยสมัยใหม่

สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์โทร 

Email ekkapollanut_E@su.ac.th

เจ้าหน้าที่ศูนย์

ชื่อ-สกุล ณปกรณ์ ภูธรรมะ                                                                                                                                                                                              ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ                                                                                                                                                                                       

เบอร์โทร 0945301548                                                                                                                                                                    Email Napakorn.1899@gmail.com

ชื่อ-สกุล วริษา สุขกำเนิด                                                                                                                                                                                                        ตำแหน่ง บริหารโครงการ                                                                                                                                                                                      

เบอร์โทร 0850220101                                                                                                                                                               Email warisa.kt2000@gmail.com