รัฐสวัสดิการศึกษาในภาพยนตร์โลก

รัฐสวัสดิการศึกษาในภาพยนตร์โลก           การศึกษากรอบแนวคิดรัฐสวัสดิการ อันประกอบด้วย มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง และ มุมมองทางสังคม ผ่านสื่อภาพยนตร์ จากหลากหลายประเทศโดยเน้นการให้ศึกษาผ่านกรอบการตีความผ่าน ตัวบท การแสดง และบริบทแวดล้อมในการผลิตสื่อนั้นเพื่อสะท้อนมุมมองด้านรัฐสวัสดิการ Welfare State Studies in Global Film           The studies of sociology , politics  and economics of welfare state vis Global film , the course will utilize hermeneutic approach from textual analysis, performance studies and contextual analysis to understand the aspect of welfare …

รัฐสวัสดิการศึกษาในภาพยนตร์โลก Read More »