ประเทศรัฐสวัสดิการไม่เพียงแต่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ต่ำ หากว่ายังลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศได้อีกด้วย

จากการสำรวจและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศ OECD กับกลุ่มประเทศนอร์ดิก เกี่ยวกับ“ช่องว่างระหว่างเพศของการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ในช่วงอายุ 15-64 ปี ” ปรากฏว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งเป็นประเทศรัฐสวัสดิการมีอัตราช่องว่าอยู่ที่ 3.0 – 6.3 ถือว่ามีช่องว่าของการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานระหว่างเพศที่ต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศ OECD ซึ่งมีอัตราช่องว่างอยู่7.6 – 20.0จากการสำรวจดังกล่าวประเทศนอร์ดิก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีการจัดการช่องว่างระหว่างเพศของการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานอยู่ในระดับที่ดีทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มประเทศ OECD มีเพียงสองประเทศเท่านั้นที่จัดอยู่ในระดับเดียวกันคือ แคนดา และฝรั่งเศษ โดยที่ทั้งสองประเทศก็เป็นประเทศที่ได้จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ดี

ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าการที่มีระบบสวัสดิการที่ดี ระบบสวัสดิการที่ถ้วนหน้า จะไม่ทำผู้คนถูกกำหนดโดยลักษณะที่ติดตัวมาโดยกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ ภาษา สีผิว หน้าตา หรือแม่กระทั้งการมี“มดลูก”

ในขณะเดียวกันผลสำรวจก็ได้ชี้ให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างเพศในการจ้างงานในช่วงอายุ 15-64, ช่องว่างระหว่างเพศในการจ้างงานของคนที่มีการศึกษาต่ำและสูง, เวลาการทำงาน, ช่องว่างรายได้ กลุ่มประเทศนอร์ดิกและประเทศรัฐสวัสดิการก็มีระบบการจัดการอยู่ในระดับที่ดีเช่นกัน
.
ขอบคุณข้อมูลจาก
2018, Is the last Mile the Longest? Economic gains from gender equality in Nordic Countries

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *