ถ้าเรามีความรักในรัฐสวัสดิการ ความรักของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ?

อาจจะกล่าวได้ว่าความรักเป็นเรื่องระหว่างของคู่รัก พ่อแม่ หรือคนรักกันไม่ว่าจะสถานะใด ๆ ก็ตาม แต่เรื่องของความรักก็ไม่ได้ถูกตัดขาดจากปัจจัยทางสังคมเสียทีเดียว อีกทั้งโครงสร้างสังคมกลายเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการกำหนดหน้าตาของความรักของคนในสังคมหนึ่ง ๆ อีกด้วย

ในสังคมที่ไร้ความอบอุ่น ความรักก็จะเป็นเครื่องมือสร้างความอบอุ่น ในสังคมที่ผู้คนไม่มีความมั่นคงในชีวิต ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความรักจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหาความมั่นคงให้ชีวิต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักใครสักคนจะต้องพิจารณาถึงการศึกษา ชาติตระกูล หรือในสังคมที่ไร้สวัสดิการผู้สูงอายุที่ดี พ่อแม่ จะส่งลูกเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุด กวดขัน สร้างความกดดันเพื่อให้ลูกมีอนาคตที่ดี เพราะวันหนึ่งเมื่อวัยชรามาถึง ลูกหลานจะได้ตอบแทนความรักที่มอบไป ด้วยการดูแลพวกเขาในช่วงบั้นปลายของชีวิต อาจกล่าวได้ว่าความรักคือการลงทุน เมื่อให้ใครไปแล้วจะต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาที่คุ้มค่า

ในขณะที่ในรัฐสวัสดิการ สังคมที่มีความปลอดภัยในชีวิตสูงจากการดูแลของรัฐ สังคมที่เด็กคนหนึ่งเกิดมาก็จะไม่ถูกมองว่าภาระของครอบครัวที่เพิ่มขึ้น สังคมที่เด็กทุกคนสามารถเรียนฟรีได้อย่างมีคุณภาพในระดับที่เท่าเทียมกัน สังคมที่เมื่อคน ๆ หนึ่งตกงาน มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร สังคมที่ผู้สูงอายุมีเงินบำนาญเพียงพอที่จะใช้ชีวิตในวัยชราอย่างมีคุณภาพ สังคมที่มีความเลื่อมล้ำน้อยที่สุด ในสังคมแบบนี้การที่คุณจะรักใครสักคน คุณจะไม่ต้องคำนึงถึงเรื่อง การศึกษา ฐานะ ชาติตระกูล แต่ “ความรักใช้หัวใจเป็นหลัก ใช้หัวใจมากขึ้น เลือกคนที่เข้ากับคุณได้มากสุด อยู่ด้วยแล้วดีต่อใจที่สุด เป็นความรักที่บริสุทธิ์มากขึ้น” เพราะคุณไม่ได้มองหรือหวังว่ารักที่คุณมอบไปให้คนรักของคุณมันต้องสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนอะไรให้คุณ เพราะรัฐได้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้แล้ว

เมื่อความรักที่มีให้กันได้มาถึงจุดอิ่มตัว การเลิกลา หย่าร้างกัน มันไม่ได้หมายความถึงความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะเป็นสังคมมีความเท่าเทียมสูงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเพศ เศรษฐกิจ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีรัฐคอยดูแลชีวิต จึงทำให้การเลิกลากันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาอิ่มตัวของควาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร ในขณะที่สังคมไร้รัฐสวัสดิการ สังคมที่มองว่าความรักคือการลงทุน การเลิกลา หย่าร้างกัน อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิต หรือเป็นความล้มเหลวของการลงทุน

.

อ้างอิงจาก
รัชฎาภรณ์ คงหมวก(2561) ความรักความสัมพันธ์ในสังคมตัวแบบนอร์ดิก
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี(2561) รายการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กระบวนประยุกต์ใช้ตัวแบบสวัสดิการแบบนอร์ดิกในประเทศรายได้ต่ำโดยสัมพัทธ์: กรณีศึกษาการปรับใช้ปรับใช้รัฐสวัสดิการตัวแบบนอร์ดิกในประเทศไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *